Usluge

C.I.B.O.S. d.o.o. garantuje iskustvo i kompetenciju u oblasti reciklaže čelika i metala i usluge u industrijskom sektoru.
Kako bi sa uspjehom savladali ovu izuzetno veliku količinu materijala, stvorili smo mrežu odgovarajućih skladišnih kapaciteta i optimalnu logističku podršku širom Evrope. Na području Bosne i Hercegovine kompanija C.I.B.O.S. ima 12 lokacija za prikupljanje odnosno reciklažu metala.
Pored našeg obimnog proizvodnog programa, našim kupcima nudimo i širok spektar usluga , za čiji kvalitet garantujemo kompetentnošću, iskustvom ali i savremenom tehničkom opremom za preradu.

C.I.B.O.S. d.o.o. važi za specijalistu u logistici. Važan dio našeg posla čini decentralizovano sakupljanje tokova robe. Sakupljanje se u najvećoj mjeri odvija odvija preuzimanjem metalnog otpada sa lokacije koju odredi dobavljač specijalizovanim vozilima sa grajferima, ali i kontejnerima direktno na mjestu nastanka tj. na malim decentralizovanim sakupljačkim lokacijama. Tako sakupljeni tokovi robe se povoljno transportuju do najbližih prerađivačkih kapaciteta u okviru kompanije C.I.B.O.S. Zatim se daju na dalju preradu, sortiraju i industrijski prerađuju u makazama, šreder-postrojenjima ili presama.

Na raspolaganju su velike hidraulične makaze, lomare, velike prese i šreder-postrojenja. To znači, da je na ovaj način osigurana kvalitetna prerada sakupljenog čeličnog i metalnog otpada, kako bi se kao sirovina za direktan uložak isporučili željezarama i livnicama. Na kraju, slijedi transport iz pojedinih centara do najbližeg prerađivača, uglavnom željeznicom.

Sakupljanje otpadnih metala i starog željeza započinje znači kod naših dobavljača, koji od nas besplatno dobijaju kontejnere na korišćenje. Mi nudimo prilagođena rješenja (velike i male kontejnere) za dnevno korišćenje na licu mjesta. Našim klijentima su na raspolaganju raznovrsne usluge u okviru kontejnerskih sistema. Odvoženje metalnog otpada je u tačno dogovoreno vrijeme i pouzdano uz korišćenje sopstvenog voznog parka.

Pored toga, nudimo vam i stručna i tehnološki prilagođena potpuna rješenja u oblasti zbrinjavanja otpada. Ovo garantujemo primjenom najsavremenije tehnike, kvalifikovanim saradnicima i izuzetnom infrastrukturom.

Vršimo demontažu otpisanih šinskih vozila, koji ne služe više za javni željeznički saobraćaj. Demontažom otpisanih lokomotiva i vagona moguće je dobiti i rezervne dijelove, jer za neka šinska vozila, koja su u upotrebi više od 30 godina, nije moguće nabaviti nove rezervne dijelove na tržištu.

Mi stručno obavljamo demontažu šinskih vozila, kako bi se pojedini rezervni dijelovi sačuvali i remontovali radi daljeg korištenja. Time što se demontirani dijelovi ponovo koriste, željeznica štedi značajna sredstva.

Ostatak se reciklira u skladu sa najvišim standardima kako bi se na kraju procesa dobio novi proizvod.

Alternativno gorivo koje se dobiva kroz preradu sortiranog dijela komunalnog otpada u centrima za upravljanje otpadom naziva se RDF – Refuse Derived Fuel (GIO – gorivo iz otpada). Da bi se klasificiralo kao RDF, gorivo mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela itd.

Prednost korištenja GIO/RDF kao alternativnog goriva:

  1. Smanjuje se emisija stakleničkih plinova (CO2, CH4)
  2. Dobijaju se dodatne količine energije
  3. Smanjuje se udio korištenja neobnovljivih prirodnih resursa/fosilnih goriva u cementnoj industriji
  4. Smanjuje se količina otpada na deponijama
  5. Termičkim tretmanom se uništava sva organska jedinjenja
  6. Otvaraju se nove mogućnosti za razvoj lokalne ekonomije

Firma C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo je prva firma u BiH koja se bavi proizvodnjom alternativnog goriva RDF. Postrojenje za proizvodnju RDF nalazi se u Zenici a intenzivna proizvodnja je počela 2016. godine.

Za proizvodnju alternativnog goriva koriste se sljedeće vrste otpada:

  • Gume (korištene automobilske gume i gumeni otpad),
  • Čvrsti otpad (ambalažni otpad, otpad iz sortirnica, drveni otpad, krupni ostaci, tekstil, razne folije).

Alternatino gorivo se već koristi kao gorivo u cementarama u BiH.

C.I.B.O.S. d.o.o. garantuje iskustvo i kompetenciju u oblasti reciklaže čelika i metala i usluge u industrijskom sektoru. Kako bi sa uspjehom savladali izuzetno veliku količinu materijala, stvorili smo mrežu odgovarajućih skladišnih kapaciteta i optimalnu logističku podršku širom Bosne i Hercegovine.