Prvi put u Tuzli i Živinicama kontejneri za elektro otpad

U sklopu projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, kojeg implementira ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, od januara 2022. godine na ulicama Tuzle i Živinica, bit će postavljeni ulični kontejneri za odlaganje e-otpada.

U narednom periodu tako je planirano postavljanje ukupno 17 uličnih kontejnera, i to 13 u Gradu Tuzla i 4 u Gradu Živinice, uz nabavku još mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija, kojim će se od januara 2022. godine e-otpad prikupljati u ruralnim područjima Tuzle.

Na ovaj način bit će omogućeno sakupljanje svih kategorija e-otpada, sa posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstava, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati, a usluga odlaganja za građane biti će besplatna.

“Ukupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjavat će ZEOS eko sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima. Pozivamo građane da savjesno odlažu e-otpad, odnosno vode brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, jer u suprotnom njegova destinacija postaje deponija, što za posljedicu ima zagađenje okoliša. Rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada je reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja ali i ugrožavanja zdravlja našeg stanovništva”, izjavila je pomoćnica direktora društva ZEOS eko sistem d.o.o., Elma Babić-Džihanić.

„Zadovoljstvo mi je najaviti aktivnost postavljanja uličnih kontejnera za elektronski otpad u Gradu Tuzla, jer ona predstavlja nastavak odlične saradnje između firme C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo i ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom ZEOS eko sistem d.o.o. Sarajevo. Zaštita okoliša treba da bude cilj svakog pojedinca i nadam se da će građani prepoznati važnost ispravnog odlaganja elektronskog otpada i da će koristiti dostupnu infrastrukturu  odnosno ulične kontejnere. Podizanje svijesti o važnosti pravilnog odlaganja otpada je dio misije i vizije naše firme i nadam se da ćemo i sa ovom aktivnošću dati svoj doprinos u tom pogledu”, izjavio je direktor društva C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla, Mirnes Hukić.

Za postavku uličnih e-kontejnera najpogodnije lokacije određene su u skladu sa nadležnim općinskim službama, dok će plan korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta biti usaglašen sa potrebama građana. O predviđenim lokacijama kontejnera za odlaganje elektro-otpada, kao i o rasporedu vožnje kombija – mobilnog reciklažnog dvorišta, građani će se moći informisati na zvaničnoj web stranici ZEOS-a: www.zeos.ba.

Šta je e-otpad i zašto je važno savjesno odlaganje?!

Podsjećamo elektro, odnosno e-otpad skraćeni je naziv za stare ili pokvarene električne i elektronske uređaje i opremu koja se više ne koristi, kao što su: veš mašina, mikrovalna pećnica, tastatura, monitor, frižider, fen, mobitel, televizor, pegla, fotoaparat, kao i ostale uređaje koji rade na struju ili baterije.

E-otpad potpada pod opasni otpad, jer sadrži mnoge štetne tvari poput kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora i drugih, i ukoliko se ne odlaže pravilno, njegove opasne supstance mogu zagaditi tlo, zrak i vodu, te na taj način postati dio lanca ishrane. Stoga ga nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga, i odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera.

“Svrha pravilnog odlaganja je da se obezbijedi “čist” otpad za ručnu ili mehaničku obradu, a zatim i reciklažu. Vrijednost sirovina koje se izdvoje iz otpada koristi se za pokrivanje troškova rada, logistike i konačnog zbrinjavanja otpada”, pojašnjava Elma Babić-Džihanić.

Reciklažom e-otpada nastaju vrijedne sirovine koje se vraćaju nazad u proces proizvodnje novih uređaja, čime se značajno smanjuje eksploatacija prirodnih resursa.

“Nažalost u svijetu, još uvijek gotovo 80% e-otpada završi na deponijama smeća i zato je jako bitno da građani mijenjaju navike i koriste infrastrukturu i usluge koje im nudimo. Naše znanje i prakse prenosimo sada i u druge gradove u BiH, te se nadam da će građani Tuzle i Živinica brzo razviti navike savjesnog odlaganja, jer će time činiti dobro sebi, svojoj djeci ali i narednim generacijama”, poručila je za kraj pomoćnica direktora Elma Babić-Džihanić.