ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. ISO 9001 serije standard se sastoji od:

  • ISO 9000 – Osnove i riječnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi
  • ISO 9001 – Zahtevi: kriterijumi koji moraju da se ispune ukoliko želite da radite u skladu sa standardom.
  • IS0 9004 – Smjernice za poboljšanje performansi: na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom one se koriste od strane višeg menadžmenta kao okvir za usmjeravanje organizacije uzimjući u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.

Prednosti implementacije ISO 9001:2008 standarda:

  • sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog povjerenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
  • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
  • usmjerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
  • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahtjeva i izraženih potreba klijenata,
  • povećanje zadovoljstva klijenata,
  • stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udjela na postojećem tržištu.

ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili djelatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što su OHSAS 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.